ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας έγινε σύμφωνα με την 6βάθμια κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.). Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα  επίπεδα:

   1.    Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»

   2.    Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

   3.    Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»

   4.    Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

   5.    Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

   6.    Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας».

 

Οι εξετάσεις είναι διαβαθμισμένες και διεξάγονται στα επίπεδα Α, Β και Γ. Αναλόγως με τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων σε όλες τις ενότητες κατατάσσονται σε επίπεδα από Α1 έως Γ2. Διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.