ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Στo Κέντρο μας διαθέτουμε ξεχωριστά τμήματα ενηλίκων, επίσης αυστηρά μέχρι 4 άτομα, στα οποία εντάσσονται οι σπουδαστές έπειτα από αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους.  Έτσι, ανάλογα με το επίπεδό τους, οι σπουδαστές μας παρακολουθούν ειδικά τμήματα και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων:

  • Cambridge: First Certificate of English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Michigan - Hellenic American Union: Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE), Advanced Level Certificate in English (ALCE), Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Επίπεδα Β2, Γ1-Γ2 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - ΚΕΠΑ)

Pearson Test of English General – Levels 3(B2), 4(C1), 5(C2) (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - ΚΕΠΑ)

 

Τμήματα

Επίπεδα

(σύμφωνα με ΚΕΠΑ)

Cambridge Michigan Κ.Π.Γ. PTE General
Lower Β2 (B2) FCE ECCE B2 Level 3
Advanced Γ1 (C1) CAE ALCE Γ1 Level 4
Proficiency Γ2 (C2) CPE ECPE Γ2 Level 5

 

Επίσης, συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση του προσωπικού τους στον τομέα των ξένων γλωσσών, προσφέροντας ανταγωνιστικά πακέτα με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων προετοιμασίας για εξετάσεις γλωσσομάθειας ή διδασκαλίας ορολογίας για επαγγελματίες ποικίλων ειδικοτήτων (English for Specific Purposes -  E.S.P.) όπως τουριστικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, οικονομολόγοι, τραπεζικοί υπάλληλοι, μηχανικοί κτλ.