ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Basic Communication Certificate in English (BCCE): Το πιστοποιητικό BCCE είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Το BCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.). Χορηγείται από το Hellenic American University με φορέα εξετάσεων την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. 

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE): Η συγκεκριμένη πιστοποίηση δείχνει επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 του Κ.Ε.Π.Α.). Χορηγείται από το University of Michigan με φορέα εξετάσεων την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση.

Advanced Level Certificate in English (ALCE): Ο/Η κάτοχος του πτυχίου αυτού πιστοποιεί τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο (επίπεδο Γ1 του Κ.Ε.Π.Α.). Χορηγείται από το Hellenic American University με φορέα εξετάσεων την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση.

Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE): Η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου του Michigan, αντίστοιχη του πτυχίου Proficiency (επίπεδο Γ2 του Κ.Ε.Π.Α.). Χορηγείται από το University of Michigan με φορέα εξετάσεων την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση.

Test of English for International Communication (TOEIC):  Πρόκειται για πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνεί σε διεθνές περιβάλλον (διεθνείς συσκέψεις, ταξίδια, τηλεφωνικές συνομιλίες κλπ). Είναι διαβαθμισμένο και αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ έως το επίπεδο Γ1 του Κ.Ε.Π.Α. Χορηγείται από το E.T.S. (Educational Testing Service) με φορέα εξετάσεων την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Το TOEFL® δημιουργήθηκε για φοιτητές ή υποψήφιους φοιτητές που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε κολέγια και πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Χορηγείται από το E.T.S. (Educational Testing Service) με φορέα εξετάσεων την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Έχει ισχύ 2 χρόνια.